Virksomhedsoverdragelse

Står du overfor en virksomhedsoverdragelse? Så er der en lang række juridiske momenter du bør være opmærksom på. Læs mere nedenfor for at blive klogere på reglerne om virksomhedsoverdragelse.

Hvornår er der tale om virksomhedsoverdragelse?

Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når der sker et ejerskifte i en virksomhed, der drives i et selskab. Det kan ske ved, at der er tale om et ejerskifte af selskabets ejerandele. Det vil sige, at der er tale om en overdragelse af aktier og anparter mellem køber og sælger. Det kan i andre situationer også være et ejerskifte af selskabets aktiver som eksempelvis fast ejendom, driftsmidler og -inventar, varelager og tilgodehavender mellem køber og sælger.

Virksomhedsoverdragelse kan dog ske i mange tilfælde og situationer. Dermed kan siges, at en virksomhedsoverdragelse foreligger i alle tilfælde, hvor der overføres en virksomhed og der sker en udskiftning af den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for virksomhedens drift.

Er du omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven?

Overdragelse af forskellige virksomhedstyper

Når det er fastlagt, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse skal det afklares, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven (VOL) finder anvendelse. Af loven fremgår det, at den finder anvendelse når der overdrages en virksomhed eller en del heraf. Endvidere gælder den både offentlige og private virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, uanset om det er med gevinst for øje. Loven finder desuden anvendelse i samme omfang, når der er tale om videresalg af et konkursbos virksomhed eller en del heraf.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Når vi er inden for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelsesområde er der en lang række regler, du skal være opmærksom på. Det gælder især i forbindelse med ansættelsesforhold, idet loven indeholder medarbejderrettigheder, men også pligter for virksomheden qua sin stilling som arbejdsgiver.

Jeg er medarbejder

Det generelle udgangspunkt for medarbejdere er, at man har de samme rettigheder som før virksomhedsoverdragelsen. Det omfatter både rettigheder efter ansættelseskontrakten, men også de rettigheder du måtte have i henhold til lov og kollektiv overenskomst.

Når der sker en virksomhedsoverdragelse, vil du som medarbejder få en ny arbejdsgiver. Din hidtidige ansættelseskontrakt vil derfor ikke længere være retvisende, og din nye arbejdsgiver er derfor forpligtet til at udstede en ny ansættelseskontrakt. Det kan både ske ved tillæg til den eksisterende kontrakt eller ved udarbejdelse af en helt ny ansættelseskontrakt.

Dette er dog ikke ensbetydende med, at det står frit for din nye arbejdsgiver at bestemme, hvilke individuelle ansættelsesvilkår, der skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Hvis din nye arbejdsgiver laver ændringer i dine ansættelsesvilkår, og disse er væsentlige ændringer, skal de varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel. Hvis ikke du vil acceptere ændringerne, kan du som medarbejder anse dig for opsagt. Ændringer vedrørende løn, timeantal og stilling vil som udgangspunkt være væsentlige ændringer.

Ellers vil ændringerne gennemføres efter udløbet af dit opsigelsesvarsel. Hvis der imidlertid er tale om mindre ændringer i dine ansættelsesvilkår, vil disse alene skulle varsles med et passende varsel.

Når der sker en virksomhedsoverdragelse, er du som medarbejder særligt beskyttet mod afskedigelse. Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at det alene er muligt at afskedige medarbejdere i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, når opsigelsen er begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer. Derudover gælder, at arbejdsgiveren tillige skal være saglig i forbindelse med selve udvælgelsen af, hvem der afskediges og hvem der forbliver ansat. Det betyder altså, at afskedigelsen skal være sagligt begrundet.

Hvis arbejdsgiveren ikke overholder disse regler, kan de berørte medarbejdere i virksomheden være berettiget til en godtgørelse for usaglig opsigelse. Det skyldes, at en afskedigelse, der alene er begrundet i virksomhedsoverdragelsen, ikke udgør en saglig begrundelse. Dette er med til at sikre, at den nye arbejdsgiver ikke kan håndplukke sine medarbejdere.

Er du i tvivl om din opsigelse er rimeligt begrundet? Eller har du brug for anden juridisk rådgivning i forbindelse med dit ansættelsesforhold? Se vores kontaktoplysninger nederst på siden eller ring på 70 10 13 30. Første opkald er gratis!

Jeg er arbejdsgiver

En af de ting du skal være opmærksom på som arbejdsgiver er, at du har en informations- og høringspligt overfor dine ansatte.

Informationspligten medfører, at du inden for rimelig tid inden overdragelsen skal orientere medarbejderne om dato og årsag for overdragelsen. Tilsvarende skal de oplyses om deres juridiske, økonomiske og sociale følger ved overdragelsen. Modsat indebærer høringspligten, at du skal forhandle med medarbejderne.

Informations- og høringspligten gælder for dig i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, uanset om du er køber eller sælger af virksomheden. Såfremt du tilsidesætter af reglerne, kan du blive sanktioneret med bøde.

Hvis du ønsker at afskedige en eller flere medarbejdere, kræver det som udgangspunkt en saglig begrundelse. Du kan derfor ikke opsige dem alene med henvisning til virksomhedsoverdragelsen. Det er dog stadig muligt at afskedige medarbejderen under en virksomhedsoverdragelse, men den skal være begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold.

Ofte vil en virksomhedsoverdragelse medføre, at der vil være et overtal af medarbejdere og en afskedigelse som følge af dette vil som udgangspunkt være saglig. Dog skal du sikre dig, at selve udvælgelsen af medarbejdere også skal være saglig. Du må derfor ikke håndplukke specifikke medarbejdere fra den tidligere virksomhed og afskedige resten.

Endeligt bør du være opmærksom på, at der gælder nogle begrænsninger i dine muligheder for at ændre i medarbejdernes ansættelsesvilkår. Det skyldes, at væsentlige ændringer som løn og arbejdstid skal varsles med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel. Det vil sige, at ændringen først kan gennemføres ved udløbet af den enkelte medarbejders opsigelsesvarsel.

Hvem hæfter for medarbejderkrav?

Når der sker en virksomhedsoverdragelse, vil køberen indtræde i sælgerens stilling i forholdet overfor de ansatte. Det vil sige, at køberen af virksomheden ofte vil hæfte for de medarbejderkrav som måtte blive rettet mod virksomheden.

I praksis vil det interne forhold mellem køberen og sælgeren ofte være reguleret ved en overdragelsesaftale. Heri har køber og sælger mulighed for at fastsætte, hvad der skal gælde imellem dem. Ofte vil køberen hæfte for krav opstået efter virksomhedsoverdragelsen, hvor sælgeren vil hæfte for de krav der opstod inden.

Få professionel juridisk rådgivning til virksomhedsoverdragelser

Står du overfor en virksomhedsoverdragelse? Eller er du tvivl om, hvordan du er stillet som medarbejder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse? Det kan være svært at afgøre og det vil kræve, at vi laver en konkret vurdering af netop din sag.

Vi er en del af Advokatgruppen, og vores advokater er specialister inden for selskabs-, arbejds- og ansættelsesret. Vi kan derfor sikre dig kompetent rådgivning, uanset om du er medarbejder eller arbejdsgiver.

Vores advokater kan hjælpe med udarbejdelse af nye ansættelseskontrakter og overdragelsesaftaler, ligesom vi tilbyde generel juridisk bistand. Tag kontakt til os i dag ved at udfylde kontaktformularen her på siden eller ring på 70 10 13 30.