Hvad er et interessentskab (I/S)?

Et interessentskab en selvstændig juridisk enhed, der er meget lignende en enkeltmandsvirksomhed. Interessentselskaber adskiller sig dog fra enkeltmandsvirksomheder ved, at der skal være minimum to ejere.

Oftest ser man, at interessentskaber er ejet af fysiske personer, men de kan dog også ejes af juridiske personer (selskaber, foreninger, mv.). En af fordelene ved at vælge at stifte et interessentskab er, at der ikke er noget krav om indskud.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Fordele og ulemper- hvad skal du være opmærksom på?
 2. Hvad koster det at stifte et interessentskab
 3. Drift og administration af et I/S
 4. Hvad er en interessentskabskontrakt?
 5. Hvorfor er en interessentskabskontrakt en god ide?
 6. Konsekvensen af ikke have en interessentskabskontrakt
 7. Omdannelse af I/S
 8. Ofte stillede spørgsmål

Fordele og ulemper- hvad skal du være opmærksom på?

Det skal du være opmærksom på ved interessentskab:

 • Der skal være mindst 2 ejere af et interessentskab
 • Ejerne af selskabet hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk
 • Ingen krav til indskud

Vær opmærksom på… Hvis én af ejerne er en fysisk person, er der ikke krav om at indsende årsrapport, men hvis begge ejere er selskaber, skal der indsendes årsrapport.

Hvad koster det at stifte et interessentskab?

Det koster ikke noget at stifte et interessentskab. Du skal således hverken betale for at registrere virksomheden, og du skal ligeledes ikke betale indskud. Dog er der et kapitalkrav i den forstand, at der altid skal være den nødvendige kapital til at drive virksomheden.

Vær opmærksom på… Hvis dit interessentskab har underskud, hæfter du som ejer. Det vil sige, at alle ejere hæfter personligt.

Drift og administration af et I/S

Husk at lave en interessentskabskontrakt (I/S-kontrakt)

Hvis du skal stifte et nyt selskab, kan du med fordel vælge et interessentskab, som forkortes I/S. Fordelen ved at stifte et I/S er, at det er nemt og overskueligt, samtidig med at kravene ikke er så store. Man skal dog være opmærksom på, at ejerne som udgangspunkt hæfter solidarisk og personligt – medmindre du/I stifter et Holdingselskab samtidig. Du kan læse mere om holdingselskaber lige her.

Når du skal stifte dit interessentskab, er det meget vigtigt, at du får udarbejdet en interessentskabskontrakt. Læs mere om hvorfor herunder.

Hvad er en interessentskabskontrakt?

En interessentskabskontrakt kan sammenlignes med en ejeraftale mellem interessenterne. Interessentskabskontrakten vil danne rammerne for jeres samarbejde og virksomhedens drift – også på den lange bane. Kontrakten vil kunne regulere jeres uenigheder. Hvis der skulle opstå yderligere tvister, vil kontrakten danne grundlag for løsningen af tvisten, fordi det således er muligt at gå tilbage til tidspunktet for stiftelsen af selskabet og vurdere, hvad aftalen var dengang. Dermed vil der være grobund for at løse tvisten på venskabelig vis.

En interessentskabskontrakt kaldes også for I/S-kontrakt. Interessentskaber er reguleret i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, og I kan som ejere derfor selv aftale de spilleregler, som skal gælde for jeres fælles ejerskab af virksomheden, så længe disse er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er ikke lovpligtigt at have sådan en I/S-kontrakt, men det kan være en stor fordel for jer.

Hvorfor er en interessentskabskontrakt en god ide?

En interessentskabskontrakt er bl.a. en god ide, fordi I som interessenter bør forsøge at regulere diverse juridiske problemstillinger for at undgå tvister. Herunder kan du læse, hvad vores erfarne advokater vurderer, at I bør regulere i en interessentskabskontrakt:

 • Hvad skal der ske, hvis én af interessenterne pådrager I/S’et et erstatningsansvar? Hvordan står de øvrige interessenter?
 • Hvad sker med det fælles I/S, hvis én interessent går personligt konkurs?
 • Hvad skal der ske, hvis én interessent ikke ønsker at være ejer længere?

Konsekvensen af ikke at have en interessentskabskontrakt

Der kan være flere negative konsekvenser ved at springe over, hvor gærdet er lavest og undlade at få udarbejdet en interessentskabskontrakt. Herunder kan du læse et eksempel, hvor man ikke har udarbejdet kontrakt – og dette får katastrofale konsekvenser for interessenterne.

Vi kan tage udgangspunkt i, at du har startet en virksomhed sammen med tre af dine venner. Dine venner vil fungere som medejere af virksomheden. Den ene af dine medejere vil stå for salg og markedsføring af jeres varer. Det kører som smurt, og I har alle frihed under ansvar. Lige pludselig har virksomheden, uden du ved det, oparbejdet en gæld på 800.000 kr. hos en af jeres leverandører. Den pågældende leverandør ønsker nu, at gælden skal indfries. Jeres interessentskab har ikke den nødvendige egenkapital til at betale. Dermed kan leverandøren kræve, at I som ejere af et interessentskab, skal betale gælden fra egen lomme. Hvis fx de andre medejere ikke har midler til at betale deres andel af gælden, står du i følge loven til regnskab for hele gælden.

Vores advokater vurderer, at en interessentskabskontrakt som minimum bør indeholde følgende:

 • Navn på deltagerne, adresser og CPR-nr./CVR.nr.
 • Navn på interessentskabet og eventuelt binavn
 • Hjemsted og postadresse
 • Lovvalg og værneting
 • Formål med interessentskabet
 • Indskud fra interessenterne
 • Interessentskabets ledelse og tegningsregel – hvem kan forpligte firmaet over for andre
 • Arbejdsindsats fra interessenterne
 • Hæftelse og pantesikkerhed mv. overfor banken
 • Fordeling af over- og underskud samt pligten til at indbetale det realiserede underskud
 • Retningslinjer for à conto hævninger og indbetaling af realiseret underskud
 • Regnskabsåret og revision
 • Opsigelse af samarbejdet, varsel og udløsning
 • Udtrædelse af part – overgang af ejerandel – forkøbsret samt retningslinjer herfor
 • Opgørelse af værdien af andelen, herunder goodwill
 • Kreditorforfølgning, konkurs umyndiggørelse m.v.
 • Diverse retningslinjer for drift
 • Ferie
 • Sygdom, barsel og anden uarbejdsdygtig
 • Død
 • Væsentlig misligholdelse af aftalen
 • Konkurrenceklausul – omfang, varighed, bod, erstatning
 • Særeje, der beskytter virksomheden mod en medejers skilsmisse
 • Tvistløsning – voldgift, mediation, alm. retssagsbehandling
 • Ændringer af interessentskabskontrakten
 • Underskrifter og datoer for underskrifter.
 • Stillingtagen i tilfælde af opløsning af selskabet.

Omdannelse af I/S

I modsætning til aktieselskaber og anpartsselskaber er der ved interessentskaber ikke noget krav om indbetaling af et bestemt kapitalindskud. Derfor skal du være opmærksom på, at hvis du ønsker at omdanne dit I/S til et A/S eller ApS, så skal du spare sammen til den nødvendige startkapital. Her kan du læse mere om A/S og ApS.

Spørgsmål

Hos Advokatgruppen har vi flere dygtige advokater med speciale i selskabsret. Vores advokat og partner, Søren Merrild Bie, har dybdegående viden om reglerne for interessentskaber. Så står du med spørgsmål om interessentskaber og de tilhørende interessentskabskontrakter? Ring og få en uforpligtende samtale med advokat Søren Merrild Bie på 29 26 10 12.

Ofte stillede spørgsmål

Et I/S-selskab, også kendt som et interessentskab, er en selskabsform, hvor to eller flere personer driver en virksomhed sammen.
I et I/S-selskab hæfter deltagerne personligt og solidarisk for selskabets gæld. Dette betyder, at hver deltager i selskabet hæfter for selskabets forpligtelser med deres personlige formue, og de er også ansvarlige for hinandens forpligtelser i selskabet. Hæftelsen er ubegrænset, hvilket betyder, at deltagerne kan være ansvarlige for hele selskabets gæld, hvis det bliver nødvendigt.