Fusioner

Der kan være mange årsager til, at det bliver nødvendigt at omstrukturere et selskab. Omstrukturering af et selskab kan ske på forskellige måder, f.eks. ved spaltning eller fusion.

En fusion er en kompliceret transaktion, der stiller krav om et gennemgående kendskab til relevant lovgivning. Det kan derfor være en god idé at alliere sig med en advokat, der er specialiseret i selskabsret.

Hvad er en fusion?

I medfør af fusionsskatteloven foreligger der fusion, når et selskab overdrager sin formue som helhed til et andet selskab eller sammensmeltes med dette. Vær dog opmærksom på, at køb af en eller flere virksomheder fra andre kapitalselskaber ikke automatisk medfører fusion.

Der sondres navnlig mellem egentlig og uegentlig fusion. Ved en egentlig fusion forstås, at to eller flere selskaber går sammen og stifter et nyt selskab. Ved uegentlig fusion forstås derimod, at et selskab overdrager sine aktiver og passiver til et andet selskab, hvorefter det modtagende selskab fortsætter det indskydende selskabs aktiviteter.

Hvilke fusionstyper er der?

Der findes flere forskellige former for fusioner inden for selskabsretten. Vi giver her et overblik over de forskellige fusionsformer.

Vandret fusion

Der foreligger en vandret fusion, også kendt som ”horisontal fusion”, når der sker sammensmeltning af to eller flere selskaber, som ikke i forvejen er forbundne.

Fusionen forekommer ved, at det ene selskab indskyder alle sine aktiver og passiver i det andet modtagende selskab.

En vandret fusion kan endvidere ske ved, at selskaberne indskyder alle deres aktiver og passiver i et nystiftet tredje selskab. De sammensmeltede selskaber vil herefter ophøre med at eksistere, navnlig ved en likvidation af selskaberne.

Lodret og omvendt lodret fusion

En lodret fusion sker ved, at et datterselskab indskyder alle sine aktiver og passiver i moderselskabet.

Det er desuden muligt at foretage en omvendt lodret fusion, hvorefter moderselskabet indskyder samtlige af dets aktiver og passiver i datterselskabet.

Processen for en fusion

Selskabsloven fastlægger processen for gennemførelse af fusioner. Processen indebærer en beskyttelse af både kapitalejerne og selskabets kreditorer, hvorfor processen kan være et langvarigt forløb.

Processen indebærer bl.a. udfærdigelse af følgende dokumenter:

  • En fusionsplan
  • En fusionsredegørelse
  • En mellembalance
  • En vurderingsberetning ved kapitalforhøjelser
  • En vurderingsmandsudtalelse
  • En kreditorerklæring

Dokumenterne indsendes til Erhvervsstyrelsen og bliver dernæst offentliggjorte. Er der tale om en almindelig fusion, vil der først ske offentliggørelse af en hensigt om fusionen. Der vil som regel være udfærdiget en fusionsplan i forbindelse med offentliggørelsen.

Denne lange proces beskytter de involverede parter i fusionen. Beskyttelsen skal bl.a. sikre, at selskabskreditorerne ikke får forringet deres retstilling, når der sker en universalsuccession. Ved universalsuccession forstås, at et selskab indtræder i et andet selskabs formueretlige stilling, hvilket både omfatter rettigheder samt forpligtelser.

Bemærk at det tidligst er muligt at gennemføre en fusion 4 uger efter, at Erhvervsstyrelsen har offentliggjort fusionens fusionsplan og kreditorerklæring.

Skattefri fusion

Der sker skattefri fusion, når det modtagende selskab succederer i det indskydende selskabs forhold. Det modtagende selskab påtager sig dermed det indskydende selskabs skattemæssige stilling. Reglerne om skattefri fusion finder du i fusionsskattelovens § 8.

Da fusion forudsætter, at det indskydende selskab opløses uden likvidation, er det derfor også et ubetinget krav for at opnå skattefri fusion. Omstruktureringen må således ikke indebære en selskabsretlig likvidation af det indskydende selskab.

Fusionskontrol

Reglerne for fusionskontrol forefindes i konkurrenceloven. Reglerne indebærer bl.a., at hvis

  • de deltagende selskaber tilsammen har en samlet årlig omsætning på mindst 900 mio. kr., og
  • mindst to af de deltagende selskaber hver især har en samlet omsætning på mindst 100 mio. kr.,

skal der ske godkendelse af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Godkendelsen fra Konkurrence og Forbrugerstyrelsen skyldes, at fusioner mellem store selskaber kan risikere at forringe konkurrencen på det indre marked.

En lettere adgang til fusion for ApS

En fusionsplan angiver en række informationer om den planlagte fusion. Når der fusioneres mellem anpartsselskaber, kan fusionsplanen med fordel fravælges. Det er blot en betingelse, at både det ophørende selskab og det fortsættende selskab begge er anpartsselskaber. Der består imidlertid ingen formkrav til sådant fravalg, og derfor behøves det heller ikke at blive besluttet ved en generalforsamling.

Et fravalg af en fusionsplan betyder således, at der kan ske orientering til Erhvervsstyrelsen på en af følgende måder:

  • At der sker orientering til Erhvervsstyrelsen om, at de deltagende anpartsselskaber har fravalgt en fusionsplan med angivelse af de deltagende anpartsselskabers navne samt cvr-numre. Der skal desuden ske angivelse af de ophørende selskaber og hvilket selskab, der er det fortsættende selskab.
  • At der sker orientering til Erhvervsstyrelsen efter, at fusionen er besluttet gennemført, navnlig ved en straksfusion. En straksfusion kræver dog, at der udfærdiges en kreditorerklæring af en sagkyndig og uvildig vurderingsmand (typisk en revisor), der kan bekræfte, at kreditorerne i de involverede selskaber antages at være tilstrækkeligt sikrede.

Har du spørgsmål til fusion?

Advokaterne bag selskabsret.dk har mange års erfaring i omdannelse af virksomheder, herunder fusioner. Vi er en del af Advokatgruppen, som har eksisteret siden 1987. Kontakt os for en gratis samtale om, hvordan vi hjælpe dig.