Generationsskifte

Hvis du overvejer et generationsskifte af din virksomhed, så bør du starte forberedelserne tidligt, så du undgår forhastede og uhensigtsmæssige beslutninger. Der er både fordele og ulemper ved de forskellige overdragelsesformer. Det vil derfor være en god ide at alliere dig med en advokat, som kan hjælpe dig trygt igennem generationsskiftet.

Hvad er et generationsskifte?

Ved generationsskifte forstås et skifte mellem generationer i virksomheden. Selvom vi oftest ser generationsskifte inden for familier, hvor virksomheden overdrages fra forælder til barn, kan et generationsskifte også ske til andre end familiære relationer, f.eks. betroede medarbejdere.

Hvordan overdrager jeg mit selskab?

Såfremt du ønsker at foretage et generationsskifte, skal du beslutte dig for, hvordan din virksomhed skal overdrages. Det er vigtigt, at du får valgt den overdragelsesmetode, som er den rette for dig. Dine muligheder er mange, og der kan bl.a. nævnes:

  • Ved gaveoverdragelse, hvor der betales almindelig indkomstskat, og i særlige tilfælde uden almindelig indkomstbeskatning
  • Ved testamente, hvor der betales en mindre gaveafgift
  • Ved succession, hvor den tidligere ejers skattemæssige forpligtelser bliver overtaget af den nye ejer
  • Ved almindeligt salg af kapitalandele
  • Ved almindelig virksomhedsoverdragelse mod vederlag

Gaveoverdragelse

Du må gerne overdrage din virksomhed helt eller delvist som gave til din nærmeste familie. Denne overdragelsesmetode er meget fordelagtig for dig som vil overdrage virksomheden billigst muligt til næste generation. Hvis du vælger denne overdragelsesmetode, bliver du ikke beskattet, idet du ikke har modtaget et beløb. Ligeledes er det en særdeles fordelagtig overdragelsesmetode for modtageren, idet der kun betales gaveafgift af handelsværdien.

Testamente

Vi erfarer, at mange i forbindelse med et generationsskifte inden for familier vælger at bevare en del af ejerskabet. Således får børnene og derved modtagerne først det endelige ejerskab ved overdragerens død. Sker overdragelsen som salg ved dine børns udstedelse af et gældsbrev, bliver de pålagt at betale afgift af gældsbrevets værdi. Det giver naturligvis problemer, hvis din virksomhed oplever likviditetsmæssige udfordringer. Du kan derfor med fordel overveje, om dine børn bør overtage virksomheden ved et testamente.

Hvis du desuden ønsker at sikre din efterlevende ægtefælle, kan det være en god idé at kombinere et generationsskifte med et testamente. På denne måde sikrer du dig, at din ægtefælle sidder tilbage med en passende formue, selvom virksomheden overgår til dine børn. Du kan f.eks. vedtage, at dine børn blot får en køberet til virksomheden. Du kan her bestemme, at dine børn i en periode ratevis erlægger købesummen og kun ved den sidste betaling overtager det endelige ejerskab. På denne måde sikrer du din efterladte ægtefælle en løbende indtægt i denne periode.

Succession

Et generationsskifte ved skattemæssig succession indebærer, at modtageren indtræder i din skattemæssige stilling samt overtager dine forpligtelser som ejer. Ved denne overdragelsesform skal du derfor heller ikke betale skat af overdragelsen. Dermed undgår du også at betale skat af avancer på overdragelsestidspunktet. Beskatningen udskydes derved til tidspunktet, hvor den nye generation evt. vælger at sælge virksomheden. Det betyder også, at beskatningen kan blive ved med at blive udskudt, så længe virksomheden overdrages med succession.

Du kan kun overdrage med skattemæssig succession til:

  • Dine børn og børnebørn
  • Dine søskende
  • Dine søskendes børn samt børnebørn
  • Din samlever, hvis I har haft et samliv i over 2 år
  • Din medarbejder, hvis pågældende har været fuldtidsansat i mindst 3 år gennem de sidste 5 år

Vær opmærksom på, at det kun er muligt at overdrage med skattemæssig succession, hvis der sker betaling i form af et gunstigt beløb. I kan dog finansiere sådant med et familielån, hvorefter den næste generation slipper for renter.

Salg af kapitalandele

Hvis du driver din virksomhed i selskabsform, har du f.eks. mulighed for at overdrage kapitalandele til dine børn eller sælge kapitalandele til et holdingselskab.

Du kan også overveje at spalte dit kapitalselskab, hvorefter dit anpartsselskab ophører. Der sker herefter en hel eller delvis overdragelse af selskabets aktiver samt forpligtelser til flere bestående eller nye kapitalselskaber.

Virksomhedsoverdragelse

Du kan altid vælge at sælge din virksomhed til en hvilken som helst køber ved en almindelig virksomhedsoverdragelse. Du betaler herefter skat af købesummen. Købesummen skal dog svare til handelsværdien, som skal afspejle virksomhedens reelle værdi. Det gælder også, selvom køber ikke har økonomien til at betale den høje pris. Hvis I fastsætter købesummen lavere end handelsværdien, vil handlen kunne blive underkendt af SKAT.

Hvad jeg bør være opmærksom på?

Hvis du vælger at overdrage din virksomhed, bør du være opmærksom på de skatte- og afgiftsmæssige forhold. Et generationsskifte kan have nogle store skattemæssige fordele, men også udfordringer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på skattereglerne. Alliér dig med en advokat, der har erfaring med selskabsret, hvis du er tvivl om reglerne.

Skal du til at overdrage din virksomhed til næste generation?

Så står vores advokater klar til at hjælpe dig. Vi har professionelle og kompetente advokater, som har mange års erfaring i generationsskifte, og vi tror på, at juraen skal være lige til. Derfor giver vi også en fair pris, så du ikke ender med at drukne i advokatomkostninger. Vi er en del af Advokatgruppen, som har eksisteret siden 1987. Kontakt os i dag – vi rådgiver i hele Danmark, og vi giver dig en gratis vurdering af din selskabsretssag.