Nye regler vedrørende beskatning ved medarbejders køb af aktier og anparter

Har du erfaret, at der er kommet et nyt styresignal fra Skattemyndighederne? Har du desuden svært ved at gennemskue reglerne vedrørende beskatningen af medarbejderes aktier og anparter? Den 1. september 2020 er der fra SKAT udgivet nyt styresignal om praksisændring vedrørende beskatning ved medarbejderes køb af aktier eller anparter i det selskab, hvor de er ansat. Styresignalet træder i kraft den 1. december 2020 – Vi giver dig nedenfor et overblik over gældende og fremtidig praksis.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Hvad er et styresignal?
 2. Hvad er et generationsskifte? 
 3. Hvad er en incitamentsordning og køb af kapitalandele til indre værdi?
 4. Hidtidig praksis
 5. Hvad medfører den nye praksis?
 6. Hvem rammes af den nye praksisændring?
 7. Hvad gælder særligt for ejendomsselskaber?
 

Hvad er et styresignal?

Et styresignal er bindende tjenestebefaling, som skal sikre ensartethed i anvendelsen af de skatteretlige regler. Skatteministeriet bruger derfor styresignaler til at fastlægge praksis på områder, hvor der ikke i forvejen er fastlagt en praksis. Styresignaler bruges også til at ændre eller præcisere en praksis.

 

Hvad er et generationsskifte?

Der foreligger et generationsskifte, når en virksomhed eller et selskab bliver overdraget til næste generation, enten i ejerens familie eller til medarbejdere i virksomheden.

Generationsskifte kan blandt andet ske ved en A/B-model, hvor generationsskiftet består i overdragelse af B-aktier med en lav værdi. På denne måde opdeles selskabskapitalen i A-aktier og B-aktier. A-aktierne har herefter typisk en forlods udbytteret samt flertallet af stemmerne. Det giver mulighed for at overdrage selskabet fra én generation til en anden, uden at selskabsejerne derved mister bestemmende indflydelse. Samtidig kan overdragelsen  ske ved mindre finansiering (kapitalbinding) – hvilket særligt har været fordelagtigt ved overdragelse af et selskab til ejerens børn.

 

Hvad er en incitamentsordning og køb af kapitalandele til indre værdi?

Begrebet incitamentsordning omfatter en række forskellige ordninger, hvor virksomheder, f.eks. i form af tildeling af medarbejderaktier, belønner medarbejdere for deres indsats til virksomhedens resultater. På denne måde ind- og udtræder medarbejdere som minoritetsejere i selskabet til kurs indre værdi, nemlig egenkapitalen. Dette har sædvanligvis medført, at medarbejderen har skullet finansiere en betydelig mindre købesum end ved køb af kapitalandele til handelsværdien.

 

Hidtidig praksis

Ved overdragelse fra én generation til en anden beskattes overdrageren af den værdistigning, der måtte være sket i hans ejertid. Generationsskifte i form af gave eller arv udløser desuden bo- eller gaveafgift.

Det har indtil nu været muligt som medarbejder at blive kapitelejer igennem erhvervelse af kapitalandele til den indre værdi, navnlig aktier og anparter som beskrevet ovenfor. Denne fordel har hidtil ikke været skattepligtig. Det nye styresignal vil dog medføre, at køb og salg af kapitalandele til indre værdi, med sådanne skattemæssige fordele, i fremtiden ikke vil være muligt.

 

Hvad medfører den nye praksis?

Med det nye styresignal skærpes praksis således, at medarbejdere kan forvente højere beskatning af sine aktier eller anparter, der er erhvervet til indre værdi eller anden favørkurs som led i en incitamentsordning. Dette resulterer i, at overdragelse af kapitalandele i et selskab til selskabets medarbejdere fremadrettet skal ske til markedsværdien, hvorfor medarbejderen nu vil blive beskattet af forskellen mellem markedsværdien af kapitalandelene og indre værdi eller anden lignende favørkurs.

Efter den nye praksis vil kapitalandele, der er et lønaccessorium efter reglerne i ligningslovens § 16, jf. statsskattelovens § 4, således blive underlagt en skærpet beskatning, når de særlige betingelser for aktieaflønning i henhold til en ”LL § 7 P-ordning” (gratisaktier, købe- og tegningsret) eller en ”LL § 28-ordning” (købe- og tegningsret) ikke er opfyldt. Det skal dog bemærkes, at det fortsat er muligt at etablere disse incitamentsordninger i medfør af ligningslovens §§ 7 P og 28.

 

Hvem rammes af den nye praksisændring?

Som nævnt ovenfor træder den nye i kraft den 1. december 2020. Det betyder også, at medarbejdere, der har erhvervet kapitalandele til indre værdi eller anden favørkurs forinden den 1. december 2020 ikke er omfattet. Den nye praksis vil således omfatte:

 • Medarbejdere, som erhverver kapitalandele til indre værdi eller anden favørkurs som led i en incitamentsordning efter den 1. december 2020, og
 • Medarbejdere, som erhverver nye kapitalandele efter den 1. december 2020 ifølge en ordning, der allerede er etableret inden den 1. december 2020.

Det kan være vanskeligt at bedømme, hvornår der består en incitamentsordning, som er omfattet af praksisændringen. I bedømmelsen heraf kan følgende faktorer inddrages til støtte for, at forholdet kan være omfattet:

 • At kapitalandele erhverves af et selskabs medarbejdere til indre værdi eller anden favørkurs,
 • At det ikke kan dokumenteres, at indre værdi eller anden favørkurs er udtryk for markedsværdien
 • At der ved ind- og udtræden sker værdiansættelse af medarbejderens kapitalandele efter særlige principper, som næppe gælder andre medarbejdere
 • At der ikke består overensstemmelse mellem medarbejderens ejerbeføjelse og dennes ejerandel
 

Hvad gælder særligt for ejendomsselskaber?

Der gælder det særlige for ejendomsselskaber, at disse som udgangspunkt driver virksomhed med passiv kapitalanbringelse. Med det nye styresignal fra skattemyndighederne er ejendomsselskaberne således afskåret fra muligheden for overdragelse med skattemæssig succession.

Succession betyder, at den nye ejer overtager den tidligere ejers skattemæssige forpligtelser.

Hvad kan vi gøre for dig?

Med ekspertise i selskabsret siden 1987 står vi klar til at hjælpe dig! Vi kan rådgive dig angående generationsskifte, herunder f.eks. incitamentsordninger, hvor medarbejdere køber  aktier eller anparter – kontakt os endelig for en uforpligtende samtale. Vi er en del af Advokatgruppen.