Nye regler for indlevering af årsregnskab

Der er kommet ny frist for indlevering af årsrapporten, og derudover er der også kommet nye regler for, hvornår man skal indlevere årsrapport med revisorerklæring. Det er blandt andet virksomheder i risikobrancherne og virksomheder, hvor der er risiko for misbrug, der har fået nye regler for, hvornår der skal revisorerklæring på årsrapporten.

Forlængelse af fristen for indlevering af årsrapporten

Årsregnskabsloven er blevet ændret. Man har ændret fristen for at indlevere årsrapporten fra 5 måneder til 6 måneder. Det er derfor muligt at indlevere årsrapporten en måned senere end før.

En årsrapport er en rapport, både aktieselskaber, anpartsselskaber og partnerselskaber mm. skal indlevere. Enkeltmandsvirksomheder skal ikke indlevere en årsrapport.

En årsrapport er en redegørelse over virksomhedens økonomiske forhold. En årsrapport indeholder også årsregnskabet. Derudover indeholder den en ledelsesberetning, ledelsespåtegning, nogle gange en revisor erklæring og andre beretninger. Derudover skal man være opmærksom på, at den regnskabsklasse, virksomheden er i, også har indvirkning på årsrapportens indhold.

Den nye ændring af loven er kommet, fordi erhvervsministeriet fremsatte lovforslag herom. Lovforslaget blev vedtaget, og virksomheder har fremadrettet en måned ekstra til at udarbejde deres årsrapport. Det gælder for virksomheders årsrapport for kalenderåret 2021.

Det skal bemærkes, at ændringen ikke gælder for virksomheder, der er børsnoteret og ikke gælder for statslige virksomheder. De skal indlevere årsrapport efter 4 måneder efter afslutning af årsregnskabet.

Ændring af loven medfører, at indlevering for selvangivelse og indlevering af årsrapport er samme tid.

Advokatgruppen er eksperter i selskabsret. Klik på linket for at læse om de forskellige virksomhedsformer.

Når der kommer nye regler, anbefales det, at man tjekker, om virksomhedens vedtægter er i overensstemmelse hermed. Advokatgruppen står klar til at hjælpe jer med ændring af vedtægterne. Du kan derudover også læse om ændring af selskabets vedtægter.

Revisorerklæring: Små virksomheder i risikobranchen

Der er også kommet nye regler for, hvornår man skal have revisorerklæring. Mindre virksomheder, der er i regnskabsklasse B og er i en af risikobrancherne, skal have en erklæring fra en uafhængig revisor på sit årsregnskab. Det er derfor ikke længere muligt at fravælge en revisorerklæring på årsrapporten. Det er, fordi der i nogle brancher er større risiko for fejl i skatte- og momsangivelserne.

Det er ikke de helt små virksomheder i regnskabsklasse B, men virksomheder, der har en nettoomsætning på over 5 mio. kr. i to følgende år. Hvis man har en omsætning under 5 mio. kr., er der ikke et krav om, at en revisor skal involveres.

Det er muligt at vælge mellem forskellige revisorerklæringer: En revisorpåtegning, erklæring om udvidet gennemgang, erklæring om assistancen med at opstille årsregnskabet eller reviewerklæring.

Risikobrancherne er følgende: Vejgodstransport, flytteforretninger, restauranter, pizzarier, grillbarer, isbarer m.v., event catering, anden restaurationsvirksomhed, cafeer, værtshuse, diskoteker m.v., databehandling, webhosting og lignende serviceydelser, webportaler, engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser og detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser.

Det betyder, at hvis din virksomhed to år i træk har en nettoomsætning over 5 mio. kr., og hvis du er omfattet af en af risikobrancherne, skal du have en af de ovenfornævnte revisorerklæringer på den årsrapport. Det er virkningen af de nye regler.

Virksomheder med balancesum over 50 mio. kr.

Derudover er der kommet nye regler for virksomheder med en balancesum på over 50 mio. kr. Der er efter de nye regler en revisionspligt for virksomheder på en balancesum på over 50 mio. kr. i to år i træk. Det gælder uanset størrelsen på virksomhedens omsætning. Denne regel er lavet, fordi der er nogle virksomheder, der har en stor balancesum og ikke før skulle have en revisorerklæring, fordi de ikke oversteg to af de tre størrelsesgrænser for nettoomsætning, balancesum og antal ansatte. Men efter den nye regel skal virksomheder med en balancesum på over 50 mio. kr. alligevel have en af de nedenfor anførte revisorerklæringer.

Man kan vælge mellem to forskellige erklæring: En revisionspåtegning eller en erklæring om udvidet gennemgang.

Skærpelse af revisionspligten for virksomheder i risiko

Der er en regel om, at virksomheder, der er omfatte af regnskabsklasse B, kan fravælge revision, hvis virksomheden i to år i træk på balancetidspunktet ikke overskrider størrelserne: Balancesum 4 mio. kr., nettoomsætning 8 mio. kr. eller et gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede på 12.

Det er dog ikke muligt i det tilfælde nævnt nedenfor:

  • Hvis der er accepteret et bødeforlæg, eller der er dømt for overtrædelse af selskabslovgivningen, regnskabslovgivning, eller skatte- og afgiftslovgivning.
  • Hvis erhvervsstyrelsen har konstateret fejl eller mangler, der er væsentlig efter selskabslovgivning eller regnskabslovgivningen, og virksomheden derfor ikke kan undlade revision.

Man har skærpet revisionspligten med de nye regler for virksomheder med risiko for økonomisk svindel og misbrug. Derfor kan en virksomhed inden for året og følgende to regnskabsår ikke fravælge revision i de to situationer:

  • Hvis en, der har bestemmende indflydelse på virksomheden, eller en, der er tilknyttet virksomhed, har fået dom for overtrædelse af hvidvaskloven.
  • Eller hvis en person, der er ledelsesmedlem i virksomheden, inden for de sidste to år, har været i konkurskarantæne.

Ikrafttrædelse

De ovenfor nævnte ændringer af regnskabsloven, træder i kræft d. 1. juli, og har virkning for regnskabsåret 01.01.2023 eller senere. Ændringerne for forlængelse af fristerne fra 5 måneder til 6 måneder træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelse. De får virkning for årsrapporter, der vedrører regnskabsåret 2021 og fremadrettet.

Kontakt Advokatgruppen

Advokatgruppen står klar til at hjælpe dig med alt i dit selskab. Vi har mange års erfaring og mange professionelle advokater klar. Kontakt os ved at udfylde kontaktformularen eller ring 70 10 13 30.

Vi står klar med en fast lav pris til dig, og vi er eksperter i selskabsret.

Vi tilbyder en uforpligtende gratis første samtale. Klik her for at kontakte os.