Skattefri aktieombytning

Hvad er en skattefri aktieombytning?

En skattefri aktieombytning er en type transaktion, hvor aktionærerne i et selskab bytter deres aktier med aktier i et andet selskab, uden at skulle betale skat – ved en skattefri aktieombytning ombyttes der altså aktier i selskaberne skattefrit. Der er dog visse betingelser, som skal være opfyldt for at aktieombytningen kan gennemføres skattefrit. En af de vigtigste betingelser er, at det eksisterende selskab skal eje mindst 50% af aktierne i den erhvervede virksomhed.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

En efterfølgende kapitalforhøjelse kan medføre utilsigtede skattemæssige konsekvenser, hvis aktierne afstås inden for en periode på 3 år. I sådanne tilfælde kan det være vigtigt at undersøge, om en planlagt eller påtænkt aktieombytning kan opretholdes skattefrit, selv efter en efterfølgende afståelse af aktierne.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det erhvervede selskab inden omstruktureringen skal være et datterselskab af den erhvervende virksomhed. Derudover skal holdingkravet vedrørende aktieombytningen være opfyldt i forhold til samtlige anparter – både de nyudstedte og de eksisterende anparter i det erhvervede selskab. Det betyder altså, at aktierne som udgangspunkt ikke må afstås i en periode på 3 år fra omstruktureringstidspunktet.

Sådanne omstruktureringer kan også medføre utilsigtede skattemæssige konsekvenser for selskabsdeltageren, hvis aktieombytningen gennemføres med flere modtagende selskaber eller en påtænkt kapitalforhøjelse. Derfor er det vigtigt at undersøge om holdingkravet er opfyldt i forhold til de erhvervede aktier og om ombytningen skattemæssigt anses som skattefrit. Det er også vigtigt at tage højde for eventuelle efterfølgende omstruktureringer, som kan påvirke de skattemæssige konsekvenserne af aktieombytningen.

Hvornår er en aktieombytning skattepligtig?

En aktieombytning er en transaktion, hvor aktionærerne i et selskab bytter deres aktier med aktier i et andet selskab – mange vil gerne gennemføre aktieombytningen skattefrit, men i visse situationer kan aktieombytningen være skattepligtig. Her er det vigtigt, at de skattemæssige regler bliver overholdt for at undgå at betale skat.

Faktorer, der kan gøre aktieombytningen skattepligtig

Faktor 1

En faktor, der kan gøre, at aktieombytningen bliver skattepligtig er, hvis det erhvervede selskab i fællesskab med andre selskaber, har bestemmende indflydelse i modtagende selskab. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at undersøge de skattemæssige regler og betingelserne for skattefri aktieombytning, og om det er nødvendigt at gennemføre en fusion eller en række øvrige omstruktureringer.

Faktor 2

En anden faktor der kan gøre aktieombytningen skattepligtig er, hvis ombyttede aktier er erhvervet inden for en kort periode før eller efter en forudgående aktieombytning eller skattefri spaltning. I sådanne tilfælde kan ombyttede anparter være skattepligtige ved afståelse, hvilket påvirker både virksomheden og dets aktionærer.

Faktor 3

En tredje faktor der kan gøre aktieombytningen skattepligtig er, hvis der er en efterfølgende aktieombytning eller skattepligtig likvidation efter ombytningen. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at undersøge skattemæssige regler for statusskifte af aktier, da det kan have konsekvenser for de skattemæssige anskaffelsessummer og skattemæssig succession.

De skattemæssige konsekvenser af en aktieombytning

Det er vigtigt at undersøge de skattemæssige konsekvenser af en aktieombytning grundigt, inden transaktionen gennemføres, for at sikre, at betingelserne for skattefri aktieombytning er opfyldt og for at undgå utilsigtede skattemæssige konsekvenser. I denne sammenhæng kan skattemyndighederne også tage stilling til og bekræfte om aktieombytningen er skattepligtig eller ej.

Det er vigtigt at få professionel rådgivning fra en skatteekspert eller revisor, inden man gennemfører en aktieombytning, for at sikre, at betingelserne for skattefri aktieombytning er opfyldt. Skattemyndighederne kan også være en god kilde til information og rådgivning i denne proces og kan endeligt bekræfte, om aktieombytningen er skattepligtig eller ej.

Hvad er skattefri anpartsombytning?

Skattefri anpartsombytning er en type transaktion, hvor aktionærerne i et selskab bytter deres anparter med anparter i et andet selskab, uden at skulle betale skat af dette erhverv.

For at en anpartsombytning kan ske skattefrit, er der visse betingelser, der skal være opfyldt. For det første skal den erhvervende virksomhed eje mindst 50% af anparterne i den erhvervede virksomhed. For det andet skal den erhvervede virksomhed være et datterselskab af den erhvervende virksomhed.

Det er vigtigt at bemærke, at en skattefri anpartsombytning kun kan finde sted mellem to selskaber, der er registreret i det samme land. Derudover kan det være nødvendigt at undersøge de skattemæssige konsekvenser af en anpartsombytning, da der kan være andre skattemæssige konsekvenser for selskabet og dets anpartshavere, end dem der er beskrevet ovenfor.

Generelt om skattefri anpartsombytning og skattefri aktieombytning

Det er generelt vigtigt at undersøge de skattemæssige konsekvenser af aktieombytning eller anpartsombytning grundigt, inden transaktionen gennemføres, for at sikre, at betingelserne er opfyldt og for at undgå utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Det er også vigtigt at undersøge de skattemæssige konsekvenser for selskabets aktionærer, og om de vil blive vederlagt skattefrit eller ej. Derudover er det vigtigt at undersøge, om der kan være andre skattemæssige konsekvenser for selskabet og dets aktionærer som følge af ombytningen, og hvordan disse kan håndteres.

Hvis du overvejer at lave en skattefri aktie- eller anpartsombytning, kan du i samme ombæring overveje at lave en kapitalforhøjelse. Læs mere om kapitalforhøjelse her.

Hvad er skattefri aktieombytning uden tilladelse?

En skattefri aktieombytning uden tilladelse er en type transaktion, hvor en person eller virksomhed erhverver aktier i en anden virksomhed uden at skulle betale skat af dette erhverv. For at en aktieombytning skal være skattefri, skal visse betingelser være opfyldt.

For det første skal den erhvervende virksomhed eje mindst 50% af aktierne i den erhvervede virksomhed. For det andet skal den erhvervede virksomhed være et datterselskab af den erhvervende virksomhed.

Hvis disse betingelser er opfyldt, kan aktieombytningen gennemføres uden at skulle betale skat af erhvervet. Det er dog vigtigt at bemærke, at en skattefri aktieombytning uden tilladelse kun kan finde sted mellem to selskaber, der er registreret i Danmark.

Få hjælp til skattefri aktieombytning og anpartsombytning

Det kan være en god idé at få professionel rådgivning og hjælp til at gennemføre en skattefri aktieombytning eller anpartsombytning, da det kan være komplekst og kan have juridiske og skattemæssige konsekvenser, hvis ikke det gennemføres korrekt. Det kan være en advokat eller en revisor, der kan hjælpe med at sørge for, at ombytningen overholder de gældende regler og betingelser, samt hjælpe med at søge tilladelse hos Skattestyrelsen og rådgive om skattemæssige konsekvenser af ombytningen.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at selv om du har fået tilladelse til skattefri aktieombytning eller anpartsombytning, så er du stadig forpligtet til at oplyse om ombytningen til Skattestyrelsen. Du kan også undersøge, om du kan få støtte fra f.eks. Erhvervsstyrelsen eller Vækstfonden, som en yderligere hjælp til den påtænkte aktieombytning eller anpartsombytning.

I det hele taget er det vigtigt at undersøge dine muligheder og få professionel rådgivning, inden du går i gang med en skattefri aktieombytning og anpartsombytning, da det kan have store konsekvenser, hvis du ikke overholder reglerne og betingelserne.

Skattefri omstrukturering

Skattefri omstrukturering er en metode, hvor du ændrer ejerstrukturen af en virksomhed uden at skulle betale skat af eventuelle gevinster. Det kan være en fordelagtig måde at omstrukturere sin virksomhed på, for at få den til at køre mere effektivt eller for at opnå skattemæssige fordele.

For at gennemføre skattefrie omstruktureringer kan du søge tilladelse hos Skattestyrelsen. Der er en række betingelser, der skal opfyldes for at få tilladelse, og disse betingelser kan være forskellige alt efter, om det er en person eller en virksomhed, der søger omstruktureringen. Selvom du har fået tilladelse til skattefri omstrukturering, så er du stadig forpligtet til at oplyse omstruktureringen til Skattestyrelsen.

Det er vigtigt at få professionel rådgivning. En advokat eller en revisor kan hjælpe med at sørge for, at omstruktureringen overholder de gældende regler og betingelser, samt hjælpe med at søge tilladelse hos Skattestyrelsen.

De kan også hjælpe dig med at undersøge, om din virksomhed kan få støtte fra f.eks. Erhvervsstyrelsen eller Vækstfonden, til gennemførelsen af skattefri omstrukturering.
I det hele taget er det vigtigt at undersøge sine muligheder, inden du går i gang med skattefri omstrukturering.

Hvad er skattepligtig afståelse?

Skattepligtig afståelse refererer til en transaktion, hvor en person eller virksomhed afstår ejerskab af en ejendom eller aktiver, som er skattepligtige. Det betyder, at personen eller virksomheden er forpligtet til at betale skat af det beløb, der er modtaget som vederlag for afståelsen.

Afståelse af ejendomme, såsom fast ejendom, er typisk skattepligtig, hvis ejendommen er blevet solgt til en højere pris end den oprindelige købspris. Det samme gælder for afståelse af aktiver, der er købt til en lavere pris end den senere salgspris.

Afståelse af aktier i et selskab kan også være skattepligtig, hvis aktierne er blevet købt til en lavere pris end den senere salgspris.

Kapitalforhøjelse ved aktieombytning

Kapitalforhøjelse ved aktieombytning betyder, at en virksomhed øger sin egenkapital ved at udstede flere aktier mod aktier i en anden virksomhed. Dette kan ske gennem en skattefri aktieombytning, hvor betingelserne for skattefri aktieombytning er opfyldt, og hvor den erhvervende virksomhed ejer mindst 50% af aktierne i den erhvervede virksomhed.

En kapitalforhøjelse ved aktieombytning er ofte en måde for virksomheder at øge deres egenkapital uden at skulle hente eksterne midler såsom lån eller investering. Det kan også være en måde for virksomheder at få adgang til nye markeder eller teknologier, ved at erhverve en anden virksomhed.

Det er vigtigt at bemærke, at kapitalforhøjelse ved aktieombytning kan have skattemæssige konsekvenser, hvis betingelserne for skattefri aktieombytning ikke er opfyldt. Derudover kan det også have konsekvenser for virksomhedens aktionærer, hvis aktierne er skattepligtige ved afståelse.

Skattefri aktieombytning eller anpartsombytning skal ikke forveksles med skattefri fusion. Du kan læse om skattefri fusion her.

Opsummering

Aktieombytning er altså en metode for omstrukturering af selskaber, hvor aktierne i et erhvervende selskab byttes med aktier i et efterfølgende selskab. Denne form for omstrukturering kan være skattefri, hvis det opfylder visse betingelser.

I en aktieombytning vil antallet af aktier, som modtageren får i det efterfølgende selskab, svarer til antallet af aktier, som de afgiver i det erhvervende selskab. Der kan også være en eventuel kontant udligningssum involveret, hvis værdien af aktierne i det efterfølgende selskab er højere end i det erhvervende selskab.

En aktieombytning kan også føre til efterfølgende skattefri omstruktureringer, såsom en efterfølgende skattefri spaltning, hvor det efterfølgende selskab brydes op i flere mindre selskaber.

Har du brug for hjælp fra en dygtig selskabsadvokat?

Vores team af kompetente advokater har speciale inden for selskabsret, og har derfor med garanti den nødvendige erfaring til at sikre dig og dit selskab den bedste løsning.

Du er altid velkommen til at kontakte vores advokater til en uforpligtende snak på telefon 70 10 13 30 eller skrive en mail til kontakt@advokatgruppen.dk.

Vi ser frem til at høre fra dig.