Skattefri tilførsel af aktiver

Hvad betyder en skattefri tilførsel af aktiver?

En skattefri tilførsel af aktiver betyder, at en person eller en virksomhed kan overføre aktiver, såsom ejendomme, investeringer eller kontanter, til en anden person eller virksomhed uden at skulle betale skat af overførslen. Der kan være flere forskellige årsager til, at de tilførte aktiver kan være skattefri. Det kan være, det er en gave eller arvegods, at det er interne transaktioner mellem selskaber i samme koncern, eller måske en tilførsel til en skattefritaget formål.

Det er vigtigt at undersøge reglerne og de skattemæssige konsekvenser af en sådan transaktion, da det kan variere afhængigt af virksomhedens omstændigheder.

Hvad er aktiver og passiver?

Aktiver er de positive værdier en virksomhed ejer. Det kan eksempelvis være en ejendom, maskiner, et lager eller biler. Aktivet kan være et anlægsaktiv eller et omsætningsaktiv.

Passiver er gældsposter som eksempelvis leverandører, kreditorer, kortfristet gæld og langfristet gæld.

Hvilke aktiver kan tilføres skattefrit?

I Danmark kan visse typer aktiver tilføres skattefrit, herunder:

 • Bolig, hvis den anvendes som egen bolig eller som udlejningsejendom
 • Aktier og andre værdipapirer, hvis de er erhvervet gennem opsparing og ikke er erhvervet med henblik på videresalg
 • Pension og livsforsikringer
 • Formue i et erhverv, hvis det er erhvervet gennem opsparing eller arv/gave
 • Det er vigtigt at bemærke, at der kan være begrænsninger for, hvor meget der kan tilføres skattefrit, og det er altid anbefalet at undersøge dette nærmere med en skatteekspert

Sådan foretager du et skattefrit indskud af et aktiv

Der er flere måder at foretage et skattefrit indskud i Danmark, afhængigt af hvilken type aktiv det drejer sig om. Her er nogle eksempler:

 1. Bolig: Hvis man ønsker at tilføre penge til sin egen bolig eller til en bolig, som man bruger som udlejningsejendom, kan man gøre dette skattefrit ved at betale ekstra til boligkredit eller ved at indbetale et beløb direkte til ejendommen.
 2. Aktier og andre værdipapirer: Hvis man ønsker at tilføre penge til en investering i aktier eller andre værdipapirer, kan man gøre dette skattefrit ved at benytte sig af et investeringsbevis. Det er vigtigt at bemærke, at investeringsbeviser kun kan benyttes, hvis man ikke har erhvervet aktierne med henblik på videresalg.
 3. Pension og livsforsikringer: Hvis man ønsker at tilføre penge til sin pensionsopsparing eller til en livsforsikring, kan man gøre dette skattefrit ved at indbetale et beløb direkte til opsparingen eller forsikringen. Der er ofte begrænsninger for, hvor meget man kan tilføre skattefrit om året.
 4. Formue i et erhverv: Hvis man ønsker at tilføre penge til en formue i et erhverv, man ejer, kan man gøre dette skattefrit ved at indbetale et beløb direkte til erhvervet. Det er vigtigt at bemærke, at det kun er muligt at tilføre skattefrit, hvis man har erhvervet formuen gennem opsparing eller arv/gave.

I Danmark er der flere måder at tilføje aktiver skattefrit. Det kan lade sig gøre ved at tilføje penge til en bolig, investering i værdipapirer, pensionsopsparing eller formue i et erhverv. Det er vigtigt at undersøge kravene for skattefri tilførsel nøje, da der kan være begrænsninger og regler kan ændres. Det anbefales at rådføre sig med en advokat for at sikre, at man overholder skattelovgivningen og får mest muligt ud af sin opsparing.

Fordele ved at foretage en skattefri tilførsel af et aktiv

I Danmark er der flere fordele ved at lave en skattefri tilførsel af aktiver, her er nogle af dem:

 1. Sparet skat: Som nævnt tidligere, kan man spare skat ved at lave en skattefri tilførsel af aktiver, da man ikke skal betale skat af overførslen.
 2. Reduktion af formue: Hvis aktiverne overføres til en person eller et selskab, der er i en lavere skattegruppe, kan det reducere den samlede formue og dermed også den samlede skattebyrde.
 3. Forbedring af likviditeten: Hvis aktiverne overføres til et selskab, kan det forbedre likviditeten ved at frigøre midler, som kan bruges til investeringer eller udvikling.
 4. Forbedring af kapitalstrukturen: Hvis aktiverne overføres til et selskab, kan det forbedre selskabets kapitalstruktur ved at øge egenkapitalen.
 5. Mere fleksible muligheder for at håndtere aktiverne: Hvis aktiverne overføres til et selskab, kan det give flere muligheder for at håndtere aktiverne, f.eks. at sælge dem eller at låne mod dem.

I Danmark er der regler for skattefri tilførsel af aktiver, og det er en god idé at søge professionel rådgivning, så du er sikker på, at transaktionen er i overensstemmelse med loven – og at du ikke kommer i konflikt med skattemyndighederne.

Skattefri tilførsel af aktiver og passiver

Når man udskiller en afdeling i ét selskab til et nyt selskab, kan det gøres skattefrit, hvis man overholder nogle betingelser. Det kaldes en skattefri tilførsel af aktiver og passiver. Det indskydende selskab tilfører aktiver og passiver til det modtagende selskab og det indskydende selskab bliver vederlagt med kapitalandele. Disse kapitalandele kan eksempelvis være aktier i det modtagende selskab. Aktiverne og passiverne udgør en virksomhed eller en gren af en virksomhed, mens det overordnet set er en skattefri omstrukturering af en afdeling.

Har du eksempelvis et eksisterende selskab, og ønsker du, at nogle af afdelingerne i selskabet skal placeres i et nyt datterselskab, kan skattefri tilførsel af aktiver være en løsning for dig.

Betingelser for skattefri tilførsel af aktiver

Der er flere betingelser, der skal være opfyldt, før selskabet kan foretage en skattefri tilførsel af aktiver. Udover holdingkravet skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Transaktionen skal ske til handelsværdien. Det betyder, at prisen skal være tilsvarende den pris, som det ville blive solgt for til en tredjemand.
 2. Det skal være en selvstændig del af virksomheden, der indskydes i modtager-selskabet. Der skal altså være tale om en afdeling, en gren af virksomheden, eller den samlede virksomhed. Det kan også være flere grene af én virksomhed. Det er dog en betingelse, at virksomhedsgrenen skal kunne fungere ved hjælp af egne midler.
 3. Forholdet mellem aktiverne og passiverne skal fra det indskydende selskab svare til dem, der modtages i modtager-selskabet.
 4. Vederlæggelse skal ske med kapitalandele. Det betyder at vederlæggelse dermed ikke må ske ved kontant betaling men i stedet med aktier eller anparter.

Omstruktureringen kan tilsidesættes, hvis formålet har været skatteunddragelse, og det er derfor vigtigt at omstruktureringen sker af forretningsmæssige årsager.

Uden tilladelse

Hvis man overholder betingelserne ovenfor, skal man ikke ansøge skattestyrelsen om tilladelse. Det er kun i det tilfælde, hvor man ikke overholder holdingkravet, at man skal ansøge skattestyrelsen om tilladelse til at foretage en skattefri tilførsel af aktiver.

Virkningen af omstruktureringen

Den skattefri omstrukturering sker ved succession. Det betyder, at aktiverne beholder deres skattemæssige status. Eksempelvis vil afskrivningen af aktiverne forsætte som ved det indskydende firma. Derudover anses aktiverne for erhvervet på det tidspunkt, som det indskydende selskab erhvervede dem, og til den pris det indskydende selskab betalte.

Skattefri fusion

En skattefri fusion er en type fusion, hvor et modtagende selskab overtager en eller flere indskydende virksomheder uden at dette medfører skattemæssige konsekvenser. Dette kan være en attraktiv mulighed for både det modtagende og indskydende selskab, og kan give begge selskaber flere fordele.

I en skattefri fusion kan det modtagende selskab overtage både udenlandske filialer og finansielle anlægsaktiver. Dette kan være nyttigt for modtagende selskab, da det kan give dem adgang til nye markeder og øge deres eksisterende aktiviteter.

For at en fusion kan foretages skattefrit, skal begge selskaber være danske og have fast driftssted i Danmark. Derudover skal deres tidligere skattemæssige status og relevante afgørelser tages i betragtning.

Skatterådet har også bemærket, at det kan være relevant at overveje selskabernes hensatte forpligtelser og likvide beholdninger i forbindelse med en skattefri fusion. Dette kan være nødvendigt for at sikre deres fortsatte drift af forretninger efter fusionen.

Det er vigtigt at søge rådgivning hos en advokat, før en skattefri fusion gennemføres, da der kan være flere regler og begrænsninger, og fusionen skal foregå i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvad er skattemæssig succession?

En skattemæssig succession i forbindelse med skattefri tilførsel af aktiver, refererer til reglerne omkring overdragelse af aktiver fra en person til en anden, uden at det fører til skattepligt for modtageren. Der kan altså f.eks. ske succession, hvis overdragelsen sker som følge af dødsfald, og arvingerne er de nærmeste pårørende. I Danmark er der visse grænser for, hvor store beløb der kan overdrages skattefrit, og det kan variere afhængigt af, hvem modtageren er. Der kan også være regler om tidsfrister for, hvornår overdragelsen skal finde sted for at være skattefri.

Brug for hjælp af en advokat?

Har du brug for hjælp til skattefri tilførsel af aktiver og passiver i dit selskab? Det kan din advokat hjælpe dig med. Vores advokater, som er en del af Advokatgruppen, er eksperter indenfor selskabs- og skatteret. Kontakt os i dag på 70 10 13 30 -den første, indledende samtale er altid gratis.

Ofte stillet spørgsmål

En skattefri tilførsel af aktiver kan udføres uden SKAT’s tilladelse, hvis visse betingelser er opfyldt. Dette indebærer normalt, at transaktionen sker til markedsprisen, at aktiverne udgør en separat del af virksomheden, og at betalingen sker ved at udstede nye aktier. Bemærk dog, at en skattefri aktivertilførsel uden SKAT’s tilladelse ikke er mulig, hvis “holdingkravet” ikke er opfyldt.