Likvidation af selskab – Sådan skal det foregå

Hvad er en likvidation af et selskab?

En likvidation af et selskab er en proces, hvor selskabets aktiver sælges for at betale dets kreditorer, hvorefter selskabet ophører med at eksistere.

Likvidationen skal ske frivilligt, hvor selskabets ledelse træffer beslutning om at likvidere selskabet. En frivillig likvidation kan kun ske, når selskabet er solvent. Hvis selskabet ikke er solvent, kan der i stedet blive tale om tvangsopløsning, hvor selskabet afvikles på grund af manglende overholdelse af lovmæssige krav, hvilket sker efter konkurslovens bestemmelser.

Frivillig afvikling

For at gennemføre en frivillig likvidation, skal selskabet være solvent. Det vil sige, at selskabets gældsposter og forpligtelser ikke overstiger dets aktiver, og at det dermed har “råd” til at lade sig afvikle.

I en frivillig likvidation træffer selskabets generalforsamling beslutning om at afvikle selskabet og indsætter en likvidator til at forestå afviklingen. Likvidator er ansvarlig for at afhænde selskabets aktiver og betale dets kreditorer. I forbindelse med afviklingen af selskabet skal der udarbejdes et afsluttende likvidationsregnskab, og likvidationen skal offentliggøres.

Under likvidationsprocessen skal selskabet betale alle kreditorer, og hvis der er eventuelt overskud, vil dette blive fordelt mellem selskabets ejere.

Det afsluttende likvidationsregnskab skal godkendes på en afsluttende generalforsamling, og likvidationen offentliggøres hos Erhvervsstyrelsen. Dette skal senest ske to uger efter beslutningen om likvidation træffes.

Tvangsopløsning

Hvis en virksomhed er solvent, men af andre årsager ikke lever op til reglerne for virksomhedsdrift, kan skifteretten tvangsopløse virksomheden.

Tvangsopløsning er en juridisk proces, hvor en virksomhed eller organisation tvinges til at opløse sig selv og afslutte sin aktivitet. Dette kan ske, hvis virksomheden ikke overholder lovgivningen, ikke kan betale sine regninger eller er insolvent.

Skal et selskab tvangsopløses, er det erhvervsstyrelsens beslutning. Det er dem, der indsender sagen til skifteretten. Hvis domstolen beslutter, at en tvangsopløsning er berettiget, vil den udstede en ordre om, at virksomheden skal opløses og dens aktiver sælges for at betale dens gæld. Skifteretten kan også opløse et selskab ved konkurs.

Tvangsopløsning er en alvorlig situation for enhver virksomhed, da det kan resultere i tab af arbejdspladser, tab af investeringer og tab af omdømme. Det er derfor vigtigt for virksomheder at overholde lovgivningen og at have en sund økonomi for at undgå tvangsopløsning.

Hvorfor vælge frivillig likvidation?

Når et selskab skal opløses, kan det gøres ved betalingserklæring, frivillig likvidation eller tvangsopløsning. Ved frivillig likvidation træffer selskabets ledelse beslutning om at afvikle selskabet, og likvidationen forestås af en likvidator, som betaler selskabets kreditorer og afhænder selskabets aktiver. Hvis der er tilgodehavende hos selskabet, kan dette udbetales til selskabets ejere som eventuelt overskud.

En frivillig likvidation vælges ofte, når selskabet er solvent og ikke længere ønsker at drive virksomhed, eller når selskabets ejere ønsker at trække sig tilbage og realisere værdien af deres investering.

En fordel ved frivillig likvidation af et selskab er, at I som ejere ikke hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset – som I ville ved betalingserklæring – men at det i stedet er en likvidator, der står for lukningen af selskabet.

Processen med frivillig likvidation involverer:

 • Træffe beslutning om likvidation: Beslutningen træffes ved en generalforsamling.
 • Likvidator indsættes: Under generalforsamlingen besluttes det, hvem der indsættes som likvidator under afviklingen af selskabet, og dermed også varetager ledelsen i denne periode.
 • Indberetning til Erhvervsstyrelsen: På Virk.dk skal beslutningen om frivillig likvidation indberettes via. deres selvbetjeningssystem.
 • Offentliggørelse: Erhvervsstyrelsen vil herefter offentliggøre jeres beslutning, så kreditorer bliver opfordret til at anmelde eventuelle krav.
 • Den endelige beslutning: Der skal afholdes en afsluttende generalforsamling, hvor likvidationsregnskabet endeligt godkendes. I den forbindelse er det godt at have styr på selskabets skattekvittance, som I kan indhente ved at kontakte Skattestyrelsen.
 • Udbetaling af likvidationsprovenu: Når al gæld er betalt, kan evt. provenu blive udbetalt. Dette kan tidligst ske tre måneder efter det for kreditorerne er blevet offentliggjort, at selskabet ophører.
 • CVR slettes: Selskabet slettes officielt fra erhvervsstyrelsens register.

Likvidation og regnskab

Når beslutning om likvidation af selskabet træffes, vil selskabets ledelse træffe beslutningen ved en generalforsamling, og en likvidator vil blive indsat til at forestå likvidationen. Her vil selskabet træde i likvidation, og selskabets afsluttende regnskab vil blive udarbejdet.

Likvidationen offentliggøres af erhvervsstyrelsen, og alle kendte kreditorer vil blive bedt om at indsende deres krav mod selskabet. Likvidator vil afhænde selskabets aktiver og betale dets kreditorer. Eventuelle tilgodehavender hos selskabet vil blive opgjort og betalt ud.

Et kriterie for at kunne gennemføre en frivillig likvidation er som nævnt, at selskabet er solvent. Hvis det alligevel viser sig, at der ikke er nok midler til at betale alle kreditorerne, kan der blive indledt en sag.

Når likvidationen er afsluttet, vil det endelige likvidationsregnskab blive udarbejdet og indsendt til Erhvervsstyrelsen. Alle årsrapporter vil også blive indsendt, og revisoren vil fratræde. Hvis selskabet var en erhvervsdrivende fond, vil sidste årsrapport også blive indsendt.

Det er vigtigt at søge juridisk rådgivning for at få mere præcis information om, hvordan likvidationen vil påvirke selskabet og dets kreditorer, og for at få hjælp til at gennemføre afviklingen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvornår er en likvidation en god løsning?

Frivillig likvidation kan være en fordelagtig beslutning for et selskab i flere situationer, såsom:

 1. Når selskabet ønsker at ophøre med sin virksomhed og afvikle alle sine aktiver og passiver.
 2. Når selskabets ledelse og ejere ikke længere ønsker at drive virksomheden.
 3. Når selskabet har overskud og ønsker at fordele det blandt sine ejere efter alle kreditorer er blevet betalt.
 4. Når selskabets ejere ønsker at starte en ny virksomhed og ønsker at afvikle den gamle.
 5. Når der opstår en tvist mellem selskabets ejere og det er bedst at afvikle selskabet.

Selvom der er flere situationer, hvor frivillig likvidation kan være en fordelagtig beslutning for et selskab, er det vigtigt at tage hensyn til de potentielle omkostninger og risici forbundet med likvidationen. Når beslutning om likvidation træffes, skal selskabet indsende sin sidste årsrapport og alle kendte kreditorer skal oplyses om likvidationen. Dette kan omfatte en direkte henvendelse til kreditorer eller en offentliggørelse i en avis eller på virksomhedens hjemmeside.

Selskabets ledelse og ejere bør tage stilling til, hvordan eventuelt overskud skal fordeles efter alle kreditorer er blevet betalt. Det kan også være nødvendigt at sælge selskabets aktiver for at betale dets kreditorer og andre forpligtelser. Når beslutningen om likvidation er truffet, er det dog primært den valgte likvidator, der er ansvarlig for at afhænde selskabets aktiver.

Det er vigtigt at påpege, at frivillig likvidation kun bør overvejes efter professionel rådgivning og efter at have taget hensyn til alle omkostninger, herunder omkostningerne til at betale kreditorer og muligheden for at stille en garanti til dækning af eventuelle fremtidige krav.

Få den rette juridiske rådgivning her

Hvis du står med et selskab, og tænker en afvikling ved frivillig likvidation kunne være en god løsning, kan vores selskabsadvokater hjælpe dig. Vi har siden 1987 udgjort Advokatgruppens selskabsretlige afdeling, og har stor erfaring med afvikling og lukning af diverse selskabstyper.

Kontakt os i dag på 70 10 13 30, og få en gratis samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed. Du kan også udfylde vores kontaktformular – så kontakter vi dig.