Oprettelse af anpartsselskab (ApS)

Om anpartsselskaber

Anpartsselskaber er en selskabstype, hvis fleksibilitet og begrænsede hæftelse har gjort dem attraktive for mange iværksættere og erhvervsdrivende, der ønsker at starte eller udvide deres virksomhed.

Som et anpartsselskab er du en del af en selvstændig juridisk enhed, hvilket betyder, at du kan beskytte din formue, mens du stadig får mulighed for at drage fordel af selskabets økonomiske værdi. Læs med nedenfor, hvis du vil vide, hvad du skal være opmærksom på, når du stifter et anpartsselskab.

Hvorfor skal du oprette et ApS?

Der kan være mange grunde til at oprette et anpartsselskab (ApS). At oprette et ApS giver dig mulighed for at beskytte din egen formue, da du kun hæfter for den indbetalte selskabskapital. Det vil sige, at du hæfter for selskabets økonomiske forpligtelser med dit eget indskud i selskabet. Det betyder, at du ikke risikerer at miste din personlige formue, hvis selskabet render ind i økonomiske problemer med eventuelle kreditorer.

Et ApS er også en juridisk enhed, hvilket betyder, at selskabet har sine egne rettigheder og pligter, og at det handler på selskabets vegne. Det giver også mulighed for at samarbejde med andre erhvervsdrivende fonde og legale ejere, hvis det ønskes.

Ved at oprette et ApS, kan du også få mulighed for at opnå en større økonomisk værdi, da selskabet kan opbygge sin egen formue og opnå særlige rettigheder. Herunder kan du læse mere om fordelen ved udbytte fra ApS.

Endelig er det også muligt at oprette et holdingselskab samtidig med et ApS, hvilket kan give ejere yderligere beskyttelse mod økonomiske problemer ved at adskille den økonomiske virksomhed fra den personlige formue.

Det er dog værd at bemærke, at det stadig er nødvendigt at følge gældende regler og regulativer og at have en god økonomisk planlægning og ledelse for at undgå økonomiske problemer i et ApS. Vi anbefaler derfor, at du retter henvendelse til vores specialiserede rådgivere, der kan bistå dig med juridiske problemstillinger fra skattemæssige fordele og alle juridiske dokumenter.

Hvilke krav er der til oprettelsen af ApS?

Når man opretter et ApS i Danmark, er der en række regler, som man skal være opmærksom på. Man bør især have for øje, at det er en væsentlig økonomisk forpligtelse at oprette et selskab, ligesom det er vigtigt at have styr på alle de nødvendige dokumenter og juridiske forhold.

For at oprette et ApS skal du stifte selskabet ved at udarbejde et stiftelsesdokument, der angiver selskabets navn, formål, indbetalt kapital samt væsentlige økonomiske forpligtelser. Selskabskapitalens størrelse afhænger af anslåede omkostninger til oprettelse af selskabet, men skal minimum være 40.000 kr. for anpartsselskaber. Denne selskabskapital skal indskydes af kapitalejerne, der til gengæld får kapitalandele i selskabet.

Det er også nødvendigt at få registreret dit anpartsselskab ved Erhvervsstyrelsen, ligesom du skal have et CVR-nummer. Derefter skal man vælge en ledelse for selskabet og udarbejde selskabets vedtægter, der beskriver, hvordan selskabet skal drives. Det er altså i vedtægterne du skal beslutte, om selskabets ledelse skal bestå af en eller flere personer.

Selskabets vedtægter kan senere ændres, hvis deltagende anpartshavere eller stiftere ønsker det. Du kan læse mere om ændring af vedtægter lige her.

Udover udarbejdelse af vedtægter og stiftelsesdokument, skal der tillige udarbejdes en ejerbog. Der er en lang række betingelser, som skal opfyldes ved udarbejdelsen af disse dokumenter. Vi anbefaler derfor at søge juridisk rådgivning, før du stifter et ApS. Vi har stort erfaring med udarbejdelse af ejerbog, vedtægter og stiftelsesdokumenter – og du kan finde vores kontaktoplysninger nederst på siden.

Hvilke muligheder og begrænsninger er der ved et ApS?

Selskabets legale og reelle ejere er beskyttet af begrænset hæftelse, hvilket betyder, at deres personlige formue ikke pålægges selskabet. Selskabets ejere hæfter altså alene med den indbetalte selskabskapital.

Det er muligt for fysiske personer eller juridiske personer at stifte et ApS sammen, og mange ejere kan eje kapitalandele i selskabet. Selskabets navn skal være unikt og godkendt af Erhvervsstyrelsen. Derudover kan man fravælge revision, men det påvirker ikke selskabets registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Om selskabets regnskabsår

Selskabets regnskabsår begynder som udgangspunkt den dag, hvor stiftelsesdokumentet underskrives og løber frem til slutdatoen for det almindelige regnskabsår. Dog kan det første regnskabsår strække sig over 18 måneder, ligesom det kan være muligt at stifte selskabet med retsvirkning fra en senere dato.

For anpartsselskaber skal der indsendes årsregnskab én gang årligt.  Det er selskabets ledelse, der har han ansvaret for at denne er korrekt udarbejdet og indsendt til Erhvervsstyrelsen inden fristen herfor udløber.

Såfremt selskabet overtager en bestående virksomhed eller en bestemmende post ejerandele i en anden virksomhed i forbindelse med stiftelsen af anpartsselskabet, kan stiftelsen tillægges regnskabsmæssig virkning tilbage i tid, til den første dag i det indeværende regnskabsår i det selskab, der indskydes. Det betyder altså, at selskabets første regnskabsår kan begynde før stiftelsesdokumentet underskrives, hvis der i forbindelse med stiftelsen overtages en bestående virksomhed eller en bestemmende post kapitalandele.

Beskatning af ApS

Anpartsselskaber i Danmark beskattes som selvstændige juridiske enheder. Deres skattepligt omfatter overskud og indkomst. Dit anpartsselskabs skattepligtige overskud beregnes på baggrund af dit selskabs regnskab, og beskatningen afhænger af selskabets formål og størrelse.

Det er vigtigt at få juridisk rådgivning og have styr på reglerne omkring beskatning af anpartsselskaber, da det kan have en stor økonomisk virkning for selskabet og dets ejere. Vi kan tilbyde bistand i forbindelse med udarbejdelse og gennemgang af juridiske dokumenter i dit anpartsselskab.

Kontakt

Er du interesseret i at oprette et anpartsselskab, eller har du nogle konkrete spørgsmål vedrørende denne type af selskaber? Så bør du tage skridtet videre og undersøge mulighederne nærmere med en specialist. Selskabsret.dk er en del af Advokatgruppen.dk, og vi har været specialister i selskabsret siden 1987.

Kontakt os allerede i dag på 70 10 13 30, eller udfyld kontaktformularen her på siden. Vi sikrer dig, at du får en kompetent vejledning af en af vores specialiserede advokater. Første opkald er altid gratis!