Konvertible gældsbreve og lån

Mange virksomheder oplever et behov for ekstra likvide midler. Det kan selvfølgelig være, hvis virksomheden har svært ved at få driften til at køre rundt. Men det behøver ikke være negativt; det kan være at der er så hurtig vækst, at der er brug for at ansætte flere medarbejdere eller investere i materiel.

Herunder kan du finde en oversigt over de emner, som denne side berører. Hvis du har spørgsmål til lån og konvertible gældsbreve, så er du meget velkommen til at ringe til os på 70 10 13 30.

 1. Personlige lån 
 2. Konvertible gældsbreve efter den 1. januar 2020
 3. Hvad er et konvertibelt gældsbrev? 
 4. Lovændringens betydning for dig 
 5. Vores anbefalinger 
 6. Konvertible gældsbreve og skat 
 7. Hovedaktionærselskaber
 8. Aktionærlån i din virksomhed

 

Personlige lån

Hvis du er i den kedelige situation, at der er brug for en økonomisk indsprøjtning i din virksomhed, kan det være en mulighed, at du som ejer træder til med et personligt lån. Der er mange virksomheder, der har haft brug for en hjælpende hånd rent økonomisk, og som efterfølgende er kommet godt videre. Ofte foregår den hjælpende hånd som et personligt lån. Men du skal være opmærksom på, at der er nogle regler der skal overholdes, når man blander privatøkonomi og forretningsøkonomi på denne måde. Afhængig af hvordan du laver sådan et lån til virksomhed, kan der findes både fordele og ulemper.

Den mest populære form for lån til en virksomhed, er når en personlig hovedaktionær udlåner penge til et givent selskab på samme måde, som ved et almindeligt lån. Dette foregår som regel ved at den person, der udlåner penge til selskabet, udlåner penge til et holdingselskab, som selvsamme person ejer 100%. Derefter låner holdingselskabet pengene videre til et driftsselskab. Det er der som sådan ikke noget problem ved.

Der kan dog opstå et problem, hvis det skulle komme så vidt, at driftsselskabet ikke kan betale det lånte beløb tilbage. I så fald er det personen, der udlånte pengene til at starte med, som lider et tab.

Hvis du har udlånt penge til et selskab, og pengene er gået tabt, kan du i nogle tilfælde trække beløbet fra i skat. Det er nemlig sådan, at tab på konvertible gældsbreve er fradragsberettigede efter aktieavance-beskatningsloven. Det kan være et plaster på såret, idet tabet er en smule mindre samlet set.

Hvis du har udformet et konvertibelt gældsbrev, har du ved de første 52.900 kr. en fradragsværdi på 27%. Alle beløb derover har du en fradragsværdi på 42%.

Vær opmærksom på… Dette er ikke gældende hvis du personligt låner penge til et selskab, som du selv ejer 100%, eller hvor du, som långiver, ikke har status som hovedaktionær efter aktieavancebeskatningslovens § 4.

Vidste du… Definitionen siger ”Som hovedaktionæraktier anses aktier eller anparter, der ejes af skattepligtige, der ejer eller på noget tidspunkt inden for de seneste 5 år har ejet 25 pct. eller mere af aktiekapitalen, eller som råder eller i den ovennævnte periode har rådet over mere end 50 pct. af stemmeværdien”.

Hvis du i stedet for at låne penge til et givent selskab, vælger at forhøje selskabskapitalen, kan du få fradrag for tab af aktier. Det er dog ikke altid den optimale løsning. Her anbefaler vi et konvertibelt gældsbrev.

 

Konvertible gældsbreve efter 1. januar 2020

De nye regler for konvertible gældsbreve trådte i kraft pr. 1 januar 2020, og det har medført store frustrationer hos flere aktionærer (og anpartshavere). Det kan nemlig blive en dyr omgang for dig som aktionær, når du indfrier et konvertibelt gældsbrev efter de nye regler.

 

Hvad er et konvertibelt gældsbrev?

Et konvertibelt gældsbrev er en obligation, som et selskab udsteder til dig, hvis du har ydet et pengelån til selskabet. Dette gældsbrev giver dig ret til at konvertere din fordring mod selskabet til kapitalandele (aktier/anparter) i selskabet, og du har derfor mulighed for at vælge mellem:

 • at kræve dit tilgodehavende indfriet i form af en kontant tilbagebetaling.
 • at lade dit tilgodehavende blive konverteret til kapitalandele i selskabet.

Personer der ejer et selskab i Danmark kaldes for hovedaktionærer. Hvis et såkaldt hovedaktionærselskab kommer i økonomiske vanskeligheder og mangler likviditet, så vil det ofte være hovedaktionæren, som skal finde pungen frem og hjælpe selskabet på ret køl igen. Kapitaltilførslen i selskabet kan gøres på mange forskellige måder, og alt afhængig af den valgte fremgangsmåde, så er der nogle skattemæssige aspekter, som du bør overveje.

 

Lovændringens betydning for dig

Betydningen af de nye regler er, at man fremover skal anvende handelsværdierne på indfrielsestidspunktet fremfor de nominelle værdier. Vi har herunder illustreret det for dig med udgangspunkt i, at et selskab er kapitaliseret med i alt 2.000.000 kr., hvoraf 1.000.000 kr. er tegnet som kapitalandele, mens de resterende 1.000.000 kr. er frembragt via et konvertibelt gældsbrev.

Når lånet skal indfries, er selskabets handelsværdi inkl. det konvertible gældsbrev dog steget til 4.000.000 kr., fordi det er gået selskabet godt. Denne situation kan opstilles således:

Konvertible gældsbreve og lån- Når lånet skal indfries - selskabsret.dk

Ud fra eksemplet kan du se, at du som kapitalejer vil blive beskattet med en gevinst på 500.000 kr. ved indfrielsen af dit konvertible gældsbrev, idet en forholdsmæssig andel af værditilvæksten nu placeres på det konvertible gældsbrev. Tidligere blev hele værditilvæksten i selskabet placeret på kapitalandelene (aktier/anparter), hvorfor man altid kunne indfri det konvertible gældsbrev til kurs 100 uden beskatning til følge.

*Procentandelen i eksemplet er en variabel og vil derfor afhænge af din konkrete situation.

 

Vores anbefalinger

Tidligere kunne der, som hovedaktionær, være fordele ved at vælge et konvertibelt gældsbrev fremfor et almindeligt gældsbrev. Dette udgangspunkt har dog ændret sig grundet lovgivningen. Derfor anbefaler vi, at du orienterer dig om de skattemæssige konsekvenser ved afdrag og indfrielse af konvertible gældsbreve. Ligeledes anbefaler vi, at du søger professionel rådgivning, da loven sker med tilbagevirkende kraft, og derfor er alle konvertible gældsbreve ramt uanset udstedelsestidspunktet.

 

Hvornår kan jeg bruge mit tab som skattemæssigt fradrag?

Hvis du har udlånt værdier til et selskab, og du har fået formuleret et juridisk gældende konvertibelt gældsbrev, så kan du oftest få et skattemæssigt fradrag. Der er nogle formelle krav, der skal være opfyldt for at du kan være helt sikker.

For det første, skal gældsbrevet godkendes på selskabets generalforsamling. Bestyrelsen kan altså ikke træffe en beslutning over natten.

For det andet, skal der ske en ændring i selskabets vedtægter. Her skal der defineres vilkår for det konvertible gældsbrev, herunder;

 • Hvilke vilkår er der for forrentning?
 • Hvilke vilkår er der for forfaldstid?
 • Hvilke vilkår er der for konvertering?
  (Kurs og tidspunkt).
 • Hvis der sker ændringer i selskabets kapitalgrundlag pga. gældsbrevet, skal dette også noteres i vedtægterne.
 • Beslutningen om det konvertible gældsbrev skal anmeldes i Erhvervsstyrelsen.

(Dette er nødvendigt for, at du kan få fradrag ved et eventuelt tab).

Hvis du udlåner penge til et selskab, og du ikke får lavet et gældsbrev, så bliver lånet noteret som en mellemregning i regnskabet for den givne virksomhed. Her er du meget bedre stillet, hvis du får lavet et konvertibelt gældsbrev, især hvis selskabet går konkurs.

Brug for kompetent rådgivning?

Vi er et team af dygtige og kompetente advokater, som står klar til at rådgive dig om konvertible gældsbreve. Vi er en del af Advokatgruppen, og vi har mange års erfaring i at rådgive virksomheder. Vi rådgiver i øjenhøjde og har gjort det lige siden 1987. Har du brug for en gratis og uforpligtende første samtale? Så kan du finde vores advokater i Horsens, Fredericia og Århus, men vi dækker hele Danmark. Tøv ikke med at kontakte os – vi giver dig en gratis vurdering

 

Hovedaktionærselskaber

Hvis du står som hovedaktionær og mangler likviditet til dit selskab, så kan du tilføre likviditet til selskabet på forskellige måder. Du bør dog være opmærksom på de skattemæssige forskelle, der er, alt efter hvilken fremgangsmåde du som hovedaktionær vælger.

Der kan være mange grunde til, at du som hovedaktionær skal tilføre hovedaktionærselskabet likviditet. Måske er selskabet i økonomiske vanskeligheder, eller også mangler det måske egenkapital. Uanset hvad grunden for tilførsel af kapital er, så bør det nøje overvejes, hvordan man vælger at tilføre pengene til selskabet. Som hovedaktionær har du følgende muligheder, når du vil tilføre kapital til selskabet:

 • Du kan yde selskabet et kontant lån
 • En bank yder selskabet lånet, hvor du vil kautionere for lånet
 • Du kan lave en kontant kapitalforhøjelse i selskabet
 • Dit tilgodehavende i selskabet ændres til aktiekapital
 • Selskabet udsteder konvertible obligationer

Som hovedaktionær er der en vis risiko forbundet med, at dit selskab bliver nødlidende og kommer i økonomiske vanskeligheder. Du risikerer nemlig at realisere et tab på dine aktier og på et muligt udlån til hovedaktionærselskabet. Det er derfor vigtigt, at du er klar over den skattemæssige forskel af tab på aktier og tab på udlån. Det kan nemlig være til din egen fordel, hvis du kender forskellen, når du skal vælge din fremgangsmåde til kapitaltilførsel.

Ifølge de danske skatteregler har du som hovedaktionær ikke fradragsret for tab på udlån. Det modsatte gælder dog for tab på aktier, hvor du er skattemæssigt fradragsberettiget i anden indkomst. Dette gælder dog kun ved unoterede anparter og aktier og ikke ved børsnoterede anparter og aktier. Det vil derfor være til din egen fordel, hvis du har aktier i selskabet fremfor et tilgodehavende hos selskabet. Ligeledes bør du også være opmærksom på, at du efterfølgende ikke har mulighed for at flytte et ikkefradragsberettiget tab på udlån til et fradragsberettiget tab på aktier.

Hos os møder du kompetente selskabsadvokater, der har stor erfaring i at rådgive virksomheder i kapitaltilførsel. Vores team er en del af Advokatgruppen, og vi er stærkt repræsenteret i Jylland med 3 kontorer og dækker hele Danmark. Kontakt vores ekspert Søren Merrild Bie i dag til en uforpligtende og gratis første samtale på 70 10 13 30.

Aktionærlån i din virksomhed

Vi ser desværre ofte, at virksomheder ikke håndterer aktionærlån på den bedste måde. Aktionærlån, også kaldet kapitalejerlån, er når en given virksomhed låner penge ud til en aktionær, anpartshaver eller et medlem af ledelsen. Dette har før 2017 været ulovligt, men i 2017 blev der mulighed for, at aktionærlån kunne lade sig gøre. Dog er der stadig skarpe krav.

Oftest ser vi, at danske virksomheder låner penge ud til pengeinstitutter, men det hænder også, at aktionærlån forekommer. Der er mange regler på dette område, og vi ser desværre ofte at disse ikke bliver overholdt.

I slutningen af 2019 kom det frem, at Erhvervsstyrelsen i 2018 og 2019 har rejst over 2.000 sager om ulovlige aktionærlån mod ledelsesmedlemmer i danske virksomheder. Der er anmeldt 172 sager, og rejst krav om tilbagebetaling på mere end 500 mill. Kr.

Ovenstående tal bekræfter endnu engang, at vigtigheden af, at være opmærksom på reglerne inden man optager et aktionærlån.

Der er høje krav fra Erhvervsstyrelsens side til, hvornår du må oprette et aktionærlån.

For det første, skal lånet kunne optages af den givne virksomheds frie økonomiske reserver.

For det andet, skal lånet gives på almindelige markedsvilkår.

For det tredje, skal lånet godkendes af både generalforsamlingen og den daglige ledelse.

For det fjerde, må lånet ikke gives før selskabet har eksisteret i over et år, og ydermere har offentliggjort sin første årsrapport.

Ja, det må virksomheden gerne. Dette skal dog foregå på sædvanlige forretningsmæssige betingelser, og der må altså gerne gives kredit ifm. salget. Dog skal kreditten foregå på samme vilkår, som virksomhedens øvrige kunder kan opnå. Vær dog opmærksom på, at dette ikke har noget med aktionærlån at gøre.
Erhvervsstyrelsen er blevet bedre til at kontrollere denne slags lån, fordi der kommet en ny teknologi. Denne teknologi kontrollerer automatisk de virksomheder, der er kommet i søgelyset pga. disse slags lån. Kontrollen er med til at gøre konkurrencen mere lige, og gør dermed livet lettere for de virksomheder, aktionærer, og ejere, der faktisk overholder loven.
De omtalte regler er selvfølgelig indført, for at sikre kreditorernes interesser. Det hjælper bl.a. med at sikre, at penge ikke forsvinder ud af virksomheder uden at interessenterne ved hvorhen.

Det er også meget vigtigt, at du er opmærksom på at hvis et lån ydes til en person, eller et familiemedlem, med medindflydelse i selskabet, så skal der betales skat af lånet.

Vi ser også ofte, at ejeren af fx et personligt ejet holdingselskab, ikke er bevidste om, at der er forskel på om penge udbetales som et lån, løn eller som udbytte. Der er nemlig forskel på de skattemæssige forhold.

Det er relativt simpelt: Det værste du kan gøre er ikke at gøre noget. Det bedste du kan gøre er, at rette op på fejlen.

Vi kan hjælpe dig

Det er altid en god ide, at få rådgivning af din advokat for at sikre at alting foregår i overensstemmelse med loven. Der kan nemlig være konsekvenser ved at optage et ulovligt lån. Ud over, at de udlånte penge selvfølgelig skal betales tilbage, så skal beløbet forrentes efter markedsvilkårene, og selvfølgelig skal der betales skat af de lånte penge. Som en del af Advokatgruppen, kan vi samle viden fra mere en 55 specialister indenfor selskabsret.

Du er altid velkommen til at kontakte os til en gratis snak om dit aktionærlån. Ring på telefon 70 10 13 30 eller udfyld kontaktformularen her på siden.

Ofte stillede spørgsmål

I et konvertibelt lån har långiveren mulighed for at omdanne lånet til aktier i låntagerens virksomhed senere hen, til en forudbestemt kurs. Dette åbner op for, at långiveren potentielt kan blive medejer af virksomheden, hvis dens værdi stiger, samtidig med at låntageren får adgang til finansiering uden at skulle frigive aktier med det samme.
Et konvertibelt gældsbrev repræsenterer en låneaftale mellem en långiver, enten en person eller virksomhed, og et selskab (ApS eller A/S). I denne type lån har långiveren mulighed for at omdanne lånet til ejerandele i selskabet på et senere tidspunkt.
En konvertibel obligation giver indehaveren mulighed for at konvertere obligationen til aktier i udstederens selskab på et senere tidspunkt efter eget valg. Dette giver investorerne fleksibilitet til at drage fordel af potentielle aktieværdistigninger, samtidig med at de bevarer deres status som kreditorer med ret til renteindtægter, hvis de ikke vælger at konvertere.